mapa

Změna velikosti písma

Vyhledat v textuRada městyse

ADAMCOVÁ Barbora
starostka
VALENTA Zbyněk
místostarosta
PAVELKA Jiří
 
KONEJLOVÁ Věra
 
HORÁK Pavel
 
 
 
 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 4.1.2017 č. 1/2017
RM 1/01/2017 - Rada městyse Březno souhlasí d přijetím finančního daru na konvektomat ve ŠJ v ZŠ a MŠ Březno od obce Petkovy ve výši 31.542,- Kč.
RM 1/02/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s přijetím finančního daru na konvektomat ve ŠJ v ZŠ a MŠ Březno od obce Kobylnice ve výši 14.719,- Kč.
RM 1/03/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s odepsáním pohledávky z minulých let fa. č. 14-002-00190 ve výši 1.349,- Kč. z účetnictví městyse Březno.
RM 1/04/2017 - Rada městyse Březno souhlasí se zapůjčením sálu sokolovny p. .... za účelem tréninku standartních tanců pro syna a jeho taneční partnerku. Sazba 50,- Kč. včt. DPH.
RM 1/05/2017 - Rada městyse Březno souhlasí se zapůjčením barových stolků za úplatu 12 ks./120,- Kč. včetně DPH a ubrusů na Den otevřených dveří 28.1.2017 v ZŠ.
RM 1/06/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s nákupem 4 ks. bezdrátových mikrofonů, náklad cca. 12.000,- Kč. bude zahrnuto do rozpočtu 2017.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 18.1.2017 č. 2/2017
RM 2/01/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s příspěvkem 1000,- Kč. na varhany ve Svatovítské katedrále.
RM 2/02/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s bezplatným pronájmem prostor sokolovny poradci pozemkových vlastníků pro účely informativní schůzky pro občany - pomoc s dohledáním nedostatečně zapsaných pozemků.
RM 2/03/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s žádostí o dotaci na stromy z grantového programu Nadace ČEZ "Stromy".
RM 2/04/2017 - Rada městyse Březno schválila nechat zpracovat dokument - "protokol o určení vnějších vlivů" + revize el. instalace u čp. 13 (OU).
Rozhodnutí rady městyse ze dne 1.2.2017 č. 3/2017 
RM 3//01/2017 - Rada městyse Březno rozhodla o pronájmu nebytových prostor části prodejny čp. 182 pí. Bc. ........, Čejetice čp. 170, okr. Mladá Boleslav za účelem provozování kavárny a cukrárny.
RM 3/02/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s povolením zřízení vjezdu přes pozemek par. č.  329/15 v k. ú. Březno u Ml. Boleslavi ve vlastnictví městyse Března z důvodu vjezdu na pozemek par.č.333/19 v k. ú. Březno u Ml. Boleslavi (vlastníci manželé .....)
RM 3/03/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s prořezáním lípy na hřbitově ve Březně a zdravotní řezy u lípy u kapličky a u lípy proti kapličce v Dolánkách v celkové výši 38.688,- Kč s DPH.
RM 3/04/2017 - Rada městyse Březno souhlasí z důvodu bezpečnosti s pokácením břízy v Dolánkách (v břehu u křížku).
RM 3/05/2017 - Rada městyse Březno souhlasí se zakoupením přenosné řečnické aparatury ve výši cca. 5.000,- Kč.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 15.2.2017 č. 4/2017   
bez rozhodnutí 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 1.3.2017 č. 5/2017
RM 5/01/2017 - Rada městyse Březno souhlasí se schválením účetní závěrky za rok 2016 příspěvkové organizace dle vyhlášky 220/2013 Sb.
RM 5/02/2017 - Rada městyse Březno souhlasí se zveřejněním pohlednice Března v kalendáři na rok 2018 za cenu 1000,- Kč. bez DPH.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 22.3.2017/č.6/2017
RM 6/01/2017 - Rada městyse Březno schvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Březno na rok 2017.
RM 6/02/2017 - Rada městyse Březno schvaluje Střednědobý výhled příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Březno na rok 2017. 
RM 6/03/2017 - Rada městyse Březno schvaluje uvolnění investičního transferu z investičního fondu ZŠ a MŠ Březno na pokrytí nákladů čistícího stroje ve výši 63.053,- Kč.
RM 6/04/2017 - Rada městyse Březno schvaluje odvést hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2016 ve výši 253.618,89 Kč zpět do rozpočtu zřizovatele Městyse Březno.
RM 6/05/2017 - Rada městyse Březno schvaluje závazné ukazatele k rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Březno.
RM 6/06/2017 - Rada městyse Březno schvaluje kritéria ZŠ a MŠ Březno pro přijetí žáka k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018.
RM 6/07/2017 - Rada městyse Březno schvaluje odbornou práci ve výši 5.500,- Kč. bez DPH fa. Compag na stabilizaci a zabezpečení lípy hřbitově ve Březně.
RM 6/08/2017 - Rada městyse Březno schvaluje likvidaci azbestových desek ze ZŠ fa. Compag ve výši 2500,- Kč. bez DPH.
RM 6/09/2017 - Rada městyse Březno schvaluje zakoupení 2 ks. požárních přístrojů S5 sněhový ve výši 1499,- Kč. bez DPH pro SDH Březno.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 5.4.2017/č.7/2017
RM 7/01/2017 - Rada městyse Březno schvaluje Smlouvu o právu umístit a provést stavbu "Kanalizační přípojky pro objekt na pozemku p.p.č.140/7 k.ú. Březno u MB".
RM 7/02/2017 - Rada městyse Březno schvaluje Rozpočtové opatření č.1 roku 2017 ve výši 536.00,- Kč.
RM 7/03/2017 - Rada městyse Březno schvaluje dar účelově neurčený SDH Březno ve výši 20.000,- Kč. na oslavu výročí 135 let založení SDH Březno.
RM 7/04/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s použitím znaku obce pro účely oslav 135 let SDH Březno.  
Rozhodnutí rady městyse ze dne 19.4.2017/č.8/2017 
RM 8/01/2017  - Rada městyse Březno rozhodla o zhotovení nápisu na Křížek v Dolánkách na žulový podklad
RM 8/02/2017 - Rada městyse Březno rozhodla o výměně "zrcadla" na křižovatce místní komunikace a III/280
RM 8/03/2017 - Rada městyse Březno schvaluje Smlouvu o právu umístit a provést stavbu - manželé .... - "Vodovodní a kanalizační přípojky pro objekt na pozemek p.p.č. 463/115 k.ú. Březno u MB".
RM 8/04/2017 - Rada městyse Březno schvaluje zveřejnění návrhu na pronájem bytu v budově Březno čp.1. Termín pro podání žádostí je k 30.5.2017. Nájemní vztah od 1.7.2017.
RM 8/05/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s uzavírkou místních komunikací dne 27.5.2017 z důvodu pořádání akce VOKOLOPOLE.
RM 8/06/2017 - Rada městyse Březno rozhodla v souladu s vydanou OZV č.1/2013 o navýšení místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu na trojnásobek ve výši 7.200,-Kč. poplatníci Březno čp.37: pí. ........................................
Rozhodnutí rady městyse ze dne 3.5.2017/č.9/2017
RM 9/01/2017 - Rada městyse Březno schvaluje Rozpočtové opatření č.2 roku 2017. Zvýšení příjmů o 31.000,- Kč., zvýšení výdajů o 15.000,- Kč. a snížení financování z minulých let o 16.000,- Kč.
RM 9/02/2017 - Rada městyse Březno schvaluje jako zřizovatel ZŠ a MŠ Březno Rozpočtovou změnu č.1 roku 2017 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Březno zvýšení výdajů ve výši 265.000,- Kč - rekonstrukce kuchyňky v MŠ.
Rm 9/03/2017 - Rada městyse Březno rozhodla o přidělení zakázky malého zakázky rozsahu "Úprava požární zbrojnice Březno" firmě LIPORACO, celkové náklady ve výši 134.404,- Kč. včt. DPH.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 17.5.2017/č.10/2017
RM 10/01/2017 - Rada městyse Březno schvaluje SDH Březno použít travnatou plochu na náměstí pro občerstvení na zábavu pro děti na akci Pohádková cesta dne 25.6.2017.
RM 10/02/2017 - Rada městyse Březno rozhodla o přidělení zakázky malého rozsahu "Úprava hasičské zbrojnice - Dolánky" firmě Boleslavská Pojizerská s.r.o., Boleslavská 643, Bakov nad Jizerou. IČ: 27865738, DIČ: CZ27785738, celkové náklady ve výši 39.470,52 Kč. včt. DPH.
RM 10/03/2017 - Rada městyse Březno rozhodla o výrobě nových vrat do požární zbrojnice v Dolánkách, cena ve výši 22.748,- Kč. včt. DPH. Výrobu provede Truhlářství - Jan Truneček, IČ: 62010026, DIČ: CZ6508111753.
RM 10/04/2017 - Rada městyse Březno schvaluje odměnu 1.500,- Kč. ...........za správcovství víceúčelového hřiště.
RM 10/05/2017 - Rada městyse Březno schvaluje Rozpočtové opaření č.3 roku 2017: Zvýšení výdajů: 265.000,- Kč. Zvýšení financování z minulých let: 265.000,- Kč.