mapa

Změna velikosti písma

Vyhledat v textuRada městyse

ADAMCOVÁ Barbora          starostka
VALENTA Zbyněk               místostarosta
Ing. HORÁK Pavel
Mudr. PŘÍBRAMSKÝ Marek
Ing. SULEJ Michal

 
 
Usnesení rozhodnutí rady městyse jsou zveřejněné na webu 2 roky zpětně.
Usnesení jsou anonymizovány, aby splnili nařízení GDPR.
 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 3.1.2019 - č.1/2019
RM 1/01/2019 – Rada městyse Březno schvaluje RZ: Rozpočtové opatření č. 1 roku 2019: Výdaje celkem: 140.300,-Kč. Příjmy: 0,-Kč. Zvýšení financování z minulých let o 140.300,-Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č.250/2000 Sb. bude zveřejněno na úřední desce.
RM 1/02/2019 – Rada Městyse Březno schvaluje zapsat sokolovnu a víceúčelové hřiště do rejstříku sportovních zařízení.
RM 1/03/2019 – Rada Městyse Březno souhlasí s povolení vjezdu k RD na pozemku par.č. 452/5 v k.ú. Březno u MB přes pozemek ve vlastnictví městyse Březno par.č. 463/36 v k.ú. Březno u MB. Povoluje snížení obrubníku z důvodu vjezdu. Vlastník RD provede úpravy na vlastní náklady.
RM 1/04/2019 – Rada Městyse Březno souhlasí s  povolením omezení provozu na silnici pozemek 1039/2 v k.ú. Březno u MB a s povolením zásahu do silnice vlastníku RD čp. 4 ve Březně z důvodu odvlhčení domu. Uzavřít smlouvu o právu provést stavbu.
RM 1/05/2019 – Rada Městyse Březno souhlasí s umístěním stavby garáže ( vlastník majitel  RD čp. 279 ve Březně) na pozemku ve vlastnictví městyse Březno par.č. 463/114 o výměře 1 m2 v k.ú. Březno u MB.
RM 1/06/2019 – Rada městyse Březno schválila pozastavit zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Podzemní kontejnery“, která měla být podána v 2/2019.
RM 1/07/2019 – Rada městyse Březno schvaluje Vyhlášení výběrového řízení  na technický dozor a koordinátor BOZP na ČOV Březno – Židněves – veřejná zakázka malého rozsahu.
RM 1/08/2019 – Rada městyse Březno jmenuje výběrovou komisi pro výběrové řízení  na technický dozor a koordinátora BOZP na ČOV Březno - Židněves: 5 členů Rady městyse.
RM 1/09/2019 - Rada městyse Březno schvaluje autorský dozor na ČOV ve výši 385.200,-Kč bez DPH firmě D plus projektová a inženýrská a.s., Praha 8.
RM 1/10/2019 - Rada městyse Březno schvaluje pokladní limit do výše 50.000,-Kč.
 
 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 17.1.2019 - č.2/2019 
RM 2/01/2019 – Rada městyse Březno rozhodla o přidělení  veřejné zakázky malého rozsahu na TDS a koordinátora BOZP na „ČOV Březno“ firmě INGENIRING KRKONOŠE a.s. se sídlem Horská 34, 541 01 Trutnov, IČ: 27472493, DIČ: CZ27472493 ve výši 387.000,-Kč bez DPH, včetně DPH 468.270,-Kč.
RM 2/02/2019 – Rada městyse Březno schvaluje finanční dar ve výši 3.000,-Kč na rok 2019 pro Knihovnu MB.
RM 2/03/2019 – Rada městyse Březno schvaluje spoluúčast ve výši 2.500,-Kč k pojistné události č. 4184047270.
RM 2/04/2019 – Rada městyse Březno souhlasí s uskutečněním akce 90 let oslav baráčnické obce pro Březno a okolí na náměstí ve Březně dne 11.5.2019 a pronájmem sokolovny na večerní zábavu ve výši 1.500,-Kč.
RM 2/05/2019 – Rada městyse Březno souhlasí se zakoupením 25 ks kalendářů s pohlednicí Března na rok 2020.
RM 2/06/2019 – Rada městyse Březno schvaluje zpracování Pasportu komunikací pro Březno a Dolánky.
RM 2/07/2019 - Rada městyse Březno schvaluje zakoupení benzínové sekačky G 44 PK ve výši 5.290,-Kč pro úpravu VZ v obci.
RM 2/08/2019 – Rada městyse Březno schvaluje pokácení stromů: 6 ks jasan, 1 ks lípa na par.č. 1043/2 v k.ú. Březno u MB, vlastník pozemku Městys Březno. Stromy jsou přerostlé, riziko větví padajících na místní cestu, hrozí úraz osob.
 
 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 30.1.2019 - č.3/2019  
RM 3/01/2019 – Rada městyse Březno schválila uzavřít s firmou DELTA NET s.r.o. Ptácká č.e.1, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 29018536, DIČ:CZ2901836 Smlouvu o poskytnutí servisních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií ve správě počítačové sítě, jednotlivých počítačů, softwaru pro Městys Březno. Rozsah služby 2 hodiny 2x měsíčně paušál 4.130,-Kč bez DPH, včetně DPH 4.997,-Kč. Hodinová sazba víceprací 300,-Kč. Doprava 8,-Kč/km.
RM 3/02/2019 – Rada městyse Březno jako orgán obce plnící úkoly zřizovatele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Březno schválil Odpisový plán pro rok 2019.
RM 3/03/2019 – Rada městyse Březno souhlasí s výkopovými pracemi v komunikaci u čp.140 z důvodu připojení nemovitosti, budované na pozemku 140/18 v k.ú. Březno na kanalizační řád.
RM 3/04/2019 – Rada městyse Březno schvaluje finanční příspěvek pro Včelařský spolek pro MB a okolí z.s. na rok 2019 ve výši 500,-Kč.
RM 3/05/2019 – Rada městyse Březno schvaluje uzavřít  Smlouvu o poskytování odborných služeb č.110782/2019 s firmou AXIOM  engineering s.r.o.,  Pernerova 168, Pardubice 53002, IČ : 28855230 DIČ : CZ28855230 za cenu ve výši 84.000,-Kč bez DPH.
RM 3/06/2019 – Rada městyse Březno schvaluje RZ: Rozpočtové opatření č.3 roku 2019: Výdaje celkem: 64.000,-Kč. Příjmy celkem: 64.000,-Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č. 250/2000 Sb., bude zveřejněno na úřední desce.
RM 3/07/2019 - Rada městyse Březno schvaluje zakoupení kompostéru pro č.e. 89 v Dolánkách, pokud bude mít žadatel zájem o toto řešení.
RM 3/08/2019 - Rada městyse Březno souhlasí s výpovědí dohodou firmě Jana Adamce k 31.1.2019 -  Smlouvy o dílo na zabezpečení IT pro Městys Březno.


Rozhodnutí rady městyse ze dne 7.2.2019 -
č.4/2019 
RM 4/01/2019 – Rada městyse Březno schválila vypracování projektové dokumentace na výstavbu víceúčelového hřiště a víceúčelové haly (2 projekty) ve Březně. Projektové dokumentace zpracuje firma Sportovní projekty spol. s.r.o. Praha.
RM 4/02/2019 – Rada městyse Březno schválila zakoupit 1 ks oboustranného infopanelu atypického rozměru, který bude umístěn na autobusové zastávce u pohostinství.

 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 13.2.2019 - č.5/2019 
RM 5/01/2019 – Rada městyse Březno schvaluje RO: Rozpočtové opatření č. 4 roku 2019: Výdaje celkem: 20.000 Kč. Příjmy: 20.000 Kč. Zvýšení financování z minulých let: 0 Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č.250/2000 Sb. bude zveřejněno na úřední desce.
RM 5/02/2019 – Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu na instalaci OFFICE 365 firma O2 – licence pro 5 PC měsíční pronájem ve výši 289 Kč bez DPH. 
RM 5/03/2019  Pojištění strojů a nástavby k malotraktoru dle nabídky Kooperativy – pojištění strojů varianta: pojistná  částka 280.000 Kč, roční pojištění 6.440 Kč.
RM 5/04/2019 – Souhlas s přijetím daru pro ZŠ a MŠ Březno ve výši 4.000 Kč pro MŠ Sluníčka a 3.719 Kč pro MŠ(hodnota PC).
 
 

Rozhodnutí rady městyse ze dne 27.2.2019 - č.6/2019 
RM 6/01/2019 – Rada městyse Březno schvaluje RO:
Rozpočtové opatření č. 5 roku 2019:
Výdaje celkem: 3.000 Kč, příjmy: 3.000 Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový.
Dle zákona č.250/2000 Sb. bude zveřejněno na úřední desce.
RM 6/02/2019 – Rada městyse Březno schvaluje mimořádný svoz bioodpadu ve Březně firmou Compag dne 21.3.2019.
RM 6/03/2019  - Rada městyse Březno schvaluje zakoupit 10 ks nádob na bioodpad.
RM 6/04/2019  - Rada městyse Březno schvaluje „Rekonstrukci zahrady  MŠ“  firmou Zahrady Horová s.r.o., Katusice, Spikalská 51, 294 25, IČO: 06869408. Náklady ve výši 155.328,-Kč včt. DPH.
RM 6/05/2019 – Rada městyse Březno schvaluje aktualizovaný provozní řád dětského hřiště od 1.3.2019.
RM 6/06/2019 – Rada městyse Březno schvaluje bezúplatně uzavřít Smlouvu  o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 19­_SOP_01_4121495781.
RM 6/07/2019 – Rada městyse Březno souhlasí s průjezdem Rally Bohemia  obcí Březno.
RM 6/08/2019 – Rada městyse Březno rozhodla o úplatě za občerstvení na Masopustu 2019, porce 35,-Kč.
RM 6/09/2019 – Rada městyse Březno rozhodla  archeologický dohled na revitalizaci náměstí ve Březně - vybrán Mgr. Adam Kout z Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace, Staroměstské náměstí  1, 293 01 MB, IČ 00353639. Cena max. 8.500,-Kč,-Kč.
RM 6/10/2019  - Rada městyse Březno schvaluje poptat  zhotovitele pro vypracování studie nástavby nad prodejnou čp.182 v k.ú. Březno u MB: Ing. arch. Vojtěcha Štamberga.

 

Rozhodnutí rady městyse ze dne 13.3.2019 - č.7/2019
RM 7/01/2019 – Rada městyse Březno schvaluje RO:
Rozpočtové opatření č. 6 roku 2019:
Výdaje celkem: 18.000 Kč, příjmy: 18.000 Kč.
Rozpočet zůstává nadále schodkový.
Dle zákona č.250/2000 Sb. bude zveřejněno na úřední desce.
RM 7/02/2019 – Rada městyse Březno schvaluje aktualizovaný Provozní řád sportoviště včetně přílohy č.1 s účinností od 1.4.2019.
RM 7/03/2019  - Rada městyse Březno schvaluje uzavřít Smlouvu o výpůjčce pozemku par.č. 451 v k.ú. Březno u MB z důvodu opravy mostu na trati MB – Dolní Bousov.
RM 7/04/2019  - Rada městyse Březno souhlasí s  DUR „I/16 Mladá Boleslav – Martinovice“.    

 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 27.3.2019 - č.8/2019
RM 8/01/2019 – Rada městyse Březno schvaluje uzavřít Autopojištění požárních vozidel Avie a Scanie s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.
RM 8/02/2019 – Rada městyse Březno schvaluje RO:
Rozpočtové opatření č. 7 roku 2019:
Výdaje celkem: 97.540,-Kč, příjmy: 97.540,-Kč.
Rozpočet zůstává nadále schodkový. 
Dle zákona č.250/2000 Sb. bude zveřejněno na úřední desce.
RM 8/03/2019  - Rada městyse Březno schválila jednorázovou odměnu referentovi Stavebního úřadu za zastupování vedoucího Stavebního úřadu po dobu nemoci ve výši rozdílu platu referenta a vedoucího úředníka SÚ za období 1-3/2019.                  
RM 8/04/2019  - Rada městyse Březno jmenuje do funkce vedoucí Stavebního úřadu ve Březně Ing. Vangelii Dusilovou od 1.4.2019.
RM 8/05/2019 – Rada městyse Březno schvaluje  odvod zůstatku provozní dotace ZŠ a MŠ Březno ve výši 659.462,88,-Kč a odvod z investičního fondu ZŠ a MŠ Březno ve výši 706.536,-Kč.
RM 8/06/2019  - Rada městyse Březno souhlasí  s umístěním stavby „I/16 Mladá Boleslav -Martinovice“ na pozemcích par.č. 478/30,476/35,1075/2,1076 v k.ú. Březno u MB .
 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 10.4.2019 - č.9/2019
RM 9/01/2019 – Rada městyse Březno schvaluje RO:
Rozpočtové opatření č. 8 roku 2019:
Výdaje celkem: 159.464,-Kč, příjmy: 159.464,-Kč.
Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č.250/2000 Sb. bude zveřejněno na úřední desce.
RM 9/02/2019 – Rada městyse Březno souhlasí s přístupem přes pozemek obce par.č. 377/3 v k.ú. Březno z důvodu plánované výstavby RD na části pozemku par.č. 392/3 v k.ú. Březno.
RM 9/03/2019  - Rada městyse Březno schvaluje umístit na pozemcích 1096/3, 664, 665/1 v k.ú. Březno ceduli „Zákaz skládky“.
RM 9/04/2019 – Rada městyse Březno souhlasí s částečným vypuštěním nádrže v Dolánkách a následně udělat opatření na přítoku nádrže, aby se voda doplnila.
RM 9/05/2019  - Rada městyse Březno schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování užití hudebních děl s OSA, z.s. Praha 6 – Bubeneč ve výši 15.417,-včt. DPH na rok 2019.

Rozhodnutí rady městyse ze dne 24.4.2019 - č.10/2019
RM 10/01/2019 – Rada městyse Březno souhlasí s uzavírkou místních komunikací od čp.100 až k čp. 263 a ulice Ještědská dne 18.5.2019 z důvodu pořádání akce VOKOLOPOLE – cyklistické závody pro děti a mládež.
RM 10/02/2019 – Rada městyse Březno schvaluje rozpočtovou změnu ZŠ a MŠ Březno 10.000,-Kč. Pouze přesun prostředků.

 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 15.5.2019 - č.11/2019 
RM 11/01/2019 – Rada městyse Březno souhlasí s dopravním opatřením a zvláštním užíváním na silnici III/2801 v Březně. Termín 30.5. – 6.6.2019 úplná uzavírka S 2587 z důvodu rekonstrukce vozovky.
RM 11/02/2019 – Rada městyse Březno schvaluje Sazebník za poskytování informací pro úhradu nákladů podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, vše v platném znění.
RM 11/03/2019 – Rada městyse Březno schvaluje firmě CR PROJECT s.r.o. navýšení nákladů ve výši 48.097,50,- na zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle podmínek SFDI - Chodník směrem na Novou Telib.
RM 11/04/2019 – Rada městyse Březno schvaluje RC clubu Čistá pronájem spodního hřiště u ZŠ ve Březně pro závod autíček na dálkové ovládání za cenu 600 Kč,-.
RM 11/05/2019 – Rada městyse Březno schvaluje bezplatný pronájem výčepu spolku Sdružená obec baráčníků pro Březno a okolí pro schůze vždy první neděli v měsíci od 17.00 hodin.
RM 11/06/2019 – Rada městyse schvaluje RO:
Rozpočtové opatření č.9 roku 2019: pouze přesun položek a paragrafů
Výdaje celkem: 29.000,-Kč, příjmy celkem: 29.000,-Kč.
Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č.250/2000 Sb. bude zveřejněno na úřední desce.
 
  
Rozhodnutí rady městyse ze dne 29.5.2019 - č.12/2019 
RM 12/01/2019 – Rada městyse Březno souhlasí s dopravně inženýrským opatřením – Silnice II/279 – Rabakov – Prodašice, etapa 2, podle § 24 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.Termín trvání DIO, etapa 2: 10.6. – 11.8.2019.
RM 12/02 /2019 – Rada městyse schvaluje RO:
Rozpočtové opatření č.10 roku 2019: RO řeší snížení příjmů a výdajů a přesun položek a paragrafů.
Výdaje celkem: -3.744,-Kč, příjmy celkem: -3.744,-Kč.
Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č.250/2000 Sb. bude zveřejněno na úřední desce.
RM 12/03/2019 – Rada městyse Březno souhlasí s RZ příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Březno na nákup koberce ve výši 5.000,-Kč (pouze přesun prostředků).
 
 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 19.6.2019 - č.13/2019 
RM 13/01/2019 – Rada městyse Březno schválila finanční dar ve výši 5.000,-Kč na veřejnou sbírku na podporu rodiny zavražděného místostarosty v obci Dražůvky.
RM 13/02/2019 – Rada městyse Březno schvaluje pronajmout od firmy Compag 2 ks nádob 1 100 l na TETRAPAK (čp.100, čp.32), 2ks nádob 1 100 l na plast na období 7-9/2019 (čp.32, čp.100), zakoupit 2 ks nádob 240 l na kovo odpad (čp.100, čp.32).
RM 13/03/2019 – Rada městyse Březno schvaluje objednat hydrogeologický průzkum podloží na Projekt průzkumných prací Inženýrskogeologického průzkumu (IGP) a hydrogeologického průzkumu (HGP) pro akce Březno – sportovní hala, nabídka firmy GIS Lbc ve výši 74.000,-bez DPH (včt.DPH 89.540,-) a měření radonu.
RM 13/04/2019 – Rada městyse Březno schvaluje dočasné posílení Stavebního úřadu administrativní pracovnici na DPP 150 Kč/hod. max. 300 hodin v roce 2019.
RM 13/05 /2019 – Rada městyse schvaluje RO:
Rozpočtové opatření č.10 roku 2019: RO řeší zvýšení příjmů a výdajů a přesun položek a paragrafů.
Výdaje celkem: 150.000,-Kč, příjmy celkem: 150.000,-Kč.
Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č.250/2000 Sb. bude zveřejněno na úřední desce.
RM 13/06/2019 - Rada městyse Březno schvaluje a stanovuje část jednorázové mimořádné odměny za rok 2019 p. Mgr. ...... ředitelce příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Březno ve výši 1 měsíčního platu, vyplacená odměna v období 6/2019.
 
 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 3.7.2019 - č.14/2019  
RM 14/01/2019 – Rada městyse Březno rozhodla o výchozích parametrech pro zpracování PD pro stavební povolení Víceúčelové haly ve Březně. V tomto stupni PD zdroj vytápění kotel na pelety. Zdroj vytápění bude přehodnocen před zpracování Realizační projektové dokumentace.
RM 14/02 /2019 – Rada městyse jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Březno uděluje výjimku dle § 23 školského zákona o povolení z nejvyššího počtu žáků v 6.ročníku pro školní rok 2019/2020.
 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 24.7.2019 - č.15/2019
 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 29.8.2019 - č.16/2019
 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 4.9.2019 - č.17/2019
 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 18.9.2019 - č.18/2019
 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 2.10.2019 - č.19/2019
 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 16.10.2019 - č.20/2019
 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 30.10.2019 - č.21/2019
 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 13.11.2019 - č.22/2019
 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 27.11.2019 - č.23/2019