mapa

Změna velikosti písma

Vyhledat v textuRada městyse

ADAMCOVÁ Barbora
starostka
VALENTA Zbyněk
místostarosta
PAVELKA Jiří
 
KONEJLOVÁ Věra
 
HORÁK Pavel
 
 
 
Usnesení rozhodnutí rady městyse jsou zveřejněné na webu 2 roky zpětně.
Usnesení jsou anonymizovány, aby splnili nařízení GDPR. 
Komentář - na doplnění usnesení RM se pracuje. Děkujeme za pochopení
Rozhodnutí rady městyse ze dne 3.1.2018 - č.1/2018 
RM 1/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje podání žádosti o dotaci do výše 400.000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj )MMR) - dotační titul 2 Podpora zapojení generací do komunitního života v obci Obnova a zřizování veřejné zeleně.
RM 1/02/2018 - Rada městyse Březno souhlasí s žádostí o závazné stanovisko Magistrátu MB - památkový odbor k restaurování sochy sv. Floriána.
RM 1/03/2018 - Rada městyse Březno souhlasí se zřízením vjezdu přes obecní pozemky par.č. 329/15 a 1053/8 v k. ú. Březno u MB k RD p.....par.č. 333/135 v k.ú.Březno u MB.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 17.1.2018 - č.2/2018
RM 2/01/2018 - Rada městyse Březno bere na vědomí uloženou pokutu 1000,- Kč. a náklady řízení 1000,- Kč. Krajského úřadu Středočeského kraje - správní delikt nevyvěšení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle ustanovení § 10d odst. 1 zákona č.250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech. Pokuta i náklady na řízení budou uhrazeny do 201.1.2018.
RM 2/02/2018 - Rada městyse Březno jako orgán obce plnící úkoly zřizovatele příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Březno schválil Odpisová plán pro rok 2018.
RM 2/03/2018 - Rada městyse Březno jako orgán obce plnící úkoly zřizovatele příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Březno rozhodla o vrácení zůstatku investičního fondu PO k 31.12.2017 ve výši 736.319,- Kč. Finanční prostředky budou odvedeny zpět do rozpočtu obce.
RM 2/04/2018 - Rada městyse Březno rozhodla o odměně pro členy volební komise v II. kole Prezidentské volby ve výši 500,- Kč/den z rozpočtu městyse Březno.
RM 2/05/2018 - Rada městyse Březno rozhodla o úplatě za občerstvení na Masopust 2018, porce 35,- Kč.
RM 2/06/2018 - Rada městyse Březno rozhodla o nepřipojení ke kampani "Vlajka pro Tibet".
Rozhodnutí rady městyse ze dne 31.1.2018 - č.3/2018
RM 3/01/2018 - Rada městyse Březno rozhodla objednat u firmy Sportovní projekty Praha "Návrh studie na víceúčelovou sportovní halu ve Březně". Celkové náklady ve výši 97.000,- Kč. bez DPH (117.370,- včt. DPH). Bude součástí návrhu rozpočtu na rok 2018.
RM 3/02/2018 - Rada městyse Březno schvaluje finanční příspěvek pro Včelařský spolek pro MB a okolí z.s. na rok 2018 ve výši 500,- Kč. Bude součástí návrhu rozpočtu na rok 2018.
RM 3/03/2018 - Rada městyse Březno rozhodla o pokácení 2 lip na náměstí ve Březně firmou Pavel Jansík, Dlouhá Lhota čp.116, IČO: 1856892.
RM 3/04/2018 - Rada městyse Březno souhlasí se zřízením vjezdu přez obecní pozemky par. č. 329/15 a 1053/8 v k. ú. Březno u MB k RD p...… par. č. 333/140 v k. ú. Březno u MB.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 14.2.2018 - č.4/2018 
RM 4/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje cenovou nabídku od firmy CR Project s.r.o. MB ve výši 254.886,- Kč. na dokumentaci pro územní řízení (DUR), dokumentaci pro stavební povolení (DSP) chodník směrem na Novou Telib a nasvětlení přechodů - rozšíření rozsahu (chodník se prodloužil až ke křižovatce u čp. 70). Tímto se ruší nabídka z 18.2.2016 a nahrazuje novou.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 28.2.2018 - č.5/2018
RM 5/01/2018 - Rada městyse Březno souhlasí se schválením účetní závěrky za rok 2017 příspěvkové organizace dle vyhlášky 220/2013 sb.
RM 5/02/2018 - Rada městyse Březno schvaluje odvod zůstatku provozní dotace ZŠ a MŠ Březno ve výši 526.238,- Kč. do rozpočtu městyse Březno.
RM 5/03/2018 - Rada městyse Březno schvaluje bezplatný pronájem sokolovny pro ZŠ a MŠ Březno na akci Noc s Andersenem dne 22.3.2018 od 18:30 - 20:00 hod.
RM 5/04/2018 - Rada městyse Březno schvaluje jmenování členů výběrové komise do výběrového řízení na Rekonstrukci komunikace II/280 . starostku …… a Ing...….
Rozhodnutí rady městyse ze dne 14.3.2018 - č.6/2018
RM 6/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 090318 s ak. soch. …...na Restaurování sochy sv. Floriána ve Březně - I. etapa restaurování. Cena za provedení díla ve výši 301.879,- Kč. včt. DPH.
RM 602/2018 - Rada městyse Březno souhlasí se zakoupením 50 ks. kalendářů s pohlednicí Března na rok 2019.
RM 6/03/2018 - Rada městyse Březno revokuje usnesení z 14.2.2018 RM č. 4/01/2018 - revokuje cenovou nabídku od firmy CR Project s.r.o. ve výši 254.883,50 Kč. na dokumentaci pro územní řízení (DUR), dokumentaci pro stavební povolení (DSP) chodník směrem na Novou Telib a nasvětlení přechodů - rozšíření rozsahu (chodník se prodloužil až ke křižovatce u čp. 70). Tímto se ruší nabídka z 18.2.2016 a nahrazuje novou.
RM 6/04/2018 - Rada městyse Březno schvaluje cenovou nabídku fa CR Project ve výši 254.886,50 Kč. včt. DPH na dokumentaci pro územní řízení (DUR), dokumentaci pro stavební povolení (DSP) chodník a nasvětlení přechodů - rozšíření rozsahu stavby ze 184m na požadovaný rozsah, který je o cca. 547m delší. Tím se náklady na zpracování PD ve všech stupních navyšují na celkové náklady 401.962,- Kč.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 28.3.2018 - č.7/2018
RM 7/01/2018 - Rada městyse Březno souhlasí s umístěním sídla spolku Rybářů Březno na adresu Úřadu městyse Březno čp.13.
RM 7/02/2018 - Rada městyse Březno schvaluje cenovou nabídku firmy EP Consult s.r.o. ve výši 35.000,- Kč na zadávací podlimitní řízení na Revitalizaci náměstí v Březně.
RM 7/03/2018 - Rada městyse Březno schvaluje zřízení GDPR pro Městys Březno i Základní školu od Českomoravské správy měst a obcí s.ro. za úplatu 4.000,-  za vstupní analýzu/subjekt a poplatek za služby pověřence ve výši 500,-/měsíc.
 
 
 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 23.5.2018 - č.11/2018
RM 11/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje:
1. Skartační a spisový řád městyse Březno
2. Vnitřní předpis městyse Březno - práce s osobními údaji
3. Organizační řád městyse Březno
RM 11/02/2018 - Rada městyse Březno schvaluje vlastníkům čp. 327 v k. ú. Březno Dodatek č.1 ke smlouvě o odvádění a čištění odpadních vod a užívání čerpací jímky ze dne 13.12.2017 - vypouštění dešťové vody do kanalizace prostřednictvím splachování WC. Nový vodoměr uhradí městys.
 RM 11/03/2018 - Rada městyse Březno souhlasí s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Březno od pí...…..ve výši 4.000,- Kč. účelově pro MŠ Sluníčka.
RM 11/04/2018 - Rada městyse Březno schvaluje geodetické zaměření pozemků na sběrný dvůr prostřednictvím firmy ISES.
RM 11/05/2018 - Rada městyse Březno schvaluje zakoupení 2 knížek do knihovny ke 100. výročí vzniku ČR ve výši 600,- Kč.
RM 11/06/2018 - Rada městyse Březno schvaluje RZ. Rozpočtové opatření č.2 roku 2018: Výdaje celkem 361.290,- Kč. Příjmy celkem 171.210,- Kč. Financování z minulých let 190.080,- Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č.250/2000Sb., bude zveřejněno na úřední desce.
RM 11/07/2018 - Rada městyse Březno schvaluje bezplatné zapůjčení obecních lavic obci Dlouhá Lhota na Sraz Lhot a Lehot v termínu od 5.7 do 8.7. 2018.
RM 11/08/2018 - Rada městyse Březno schvaluje zadání studie sportovní víceúčelové haly firmě Sportovní projekty spol. s.r.o. ve 2 variantách:1) varianta E - jednoúrovňové řešení(přízemí). 2) varianta F.
RM 11/09/2018 - Rada městyse Březno revokuje rozhodnutí z 14.3.2018 č. RM 6/04/2018 z důvodu usnesení zastupitelstva městyse ze dne 9.5.2018, kdy usnesením ZM 3/07/2018 schváleno zpracovat PD na chodník na Novou Telib v rozsahu od křižovatky u čp. 70 po čp. 238 v k.ú. Březno.
RM 11/10/2018 - Rada městyse Březno schvaluje celkovou nabídku na vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentaci pro stavební povolení (DSP) na vybudování chodníku od křižovatky u čp. 70 po levé straně směrem na Novou Telib k čp. 238 v k.ú. Březno ve výši 190.151,50 Kč. včt. DPH.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 6.6.2018 - č.12/2018
RM 12/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.159/18 (Zpracování studie stavebního záměru a studie potenciálu produkce odpadů k akci "Sběrný dvůr městys Březno") ve výši 15.000,- Kč bez DPH (18.150,- Kč s DPH) firmě ISES s.r.o. - doplnění geometrického zaměření lokalit na poz. par. č. 427/118 a 427/121 v k. ú. Březno u MB.
RM 12/02/2018 - Rada městyse Březno souhlasí se zřízením 3 odboček TK na poz. parcelu 125/2 v k. ú. Židněves pro budoucí napojení na ČOV z důvodu výstavby živičného povrchu. Pro realizaci odboček je nutný souhlas provozovatele TK a ČOV.
RM 12/03/2018 - Rada městyse Březno revokuje rozhodnutí RM č. 8/02/2018 - Souhlas s vybudováním kanalizační přípojky pro objekt čp. 20 z důvodu rekonstrukce silnice II/208.
RM 12/04/2018 - Rada městyse Březno schvaluje:
1) souhlas s vybudováním kanalizační přípojky pro objekt čp.20 v k. ú Březno u MB z důvodu revitalizace náměstí.
2) souhlas s vybudováním přípojky dešťové kanalizace pro objekt čp.20 v k. ú. Březno u MB.
3) souhlas s vybudováním vodovodní přípojky pro objekt čp.20 v k.ú. Březno u MB
RM 12/05/2018 - Rada městyse Březno souhlasí s Pohádkovou cestou pro děti dne 17.6.2018 v ulicích Března a povoluje vytvořit na náměstí mýdlovou pěnu pro děti a souhlasí se zapůjčením dřevěných lavic, párty stanů a zvukové aparatury.
RM 12/06/2018 - Rada městyse Březno schvaluje objednávku na instalaci zabezpečovacího systému na Úřadu městyse Březno, vybrána firma CENTR PCO s.r.o., Šmilovského 219, MB 293 01, IČ: 25090810, DIČ: CZ25090810. Cena ve výši 24.885,- Kč. s DPH.
 

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

Měli by jste zájem dostávat z Úřadu městyse Březno důležité zprávy formou SMS
a) ano
  
 138
b) ne
  
 45

Návštěvnost stránek

219885