mapa

Změna velikosti písma

Vyhledat v textuRada městyse

ADAMCOVÁ Barbora
starostka
VALENTA Zbyněk
místostarosta
PAVELKA Jiří
 
KONEJLOVÁ Věra
 
HORÁK Pavel
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 3.1.2018/č.1/2018
RM 1/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje podání žádosti o dotaci do výše 400.00,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) - dotační titul 2 Podpora zapojení generací do komunitního života v obci Obnova a zřizování veřejné zeleně.
RM 1/02/2018 - Rada městyse Březno souhlasí s žádosti o závazné stanovisko Magistrátu MB - památkový odbor k restaurování sochy sv. Floriána.
RM 1/03/2018 - Rada městyse Březno souhlasí se zřízením vjezdu přes obecní pozemky par.č. 3219/15 a 1053/8 v k. ú. Březno u MB p. ..... par. č. 333/15 v k. ú. Březno u MB. 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 17.1.2018/č.2/2018 
RM 2/01/2018 - Rada městyse Březno bere na vědomí uloženou pokutu 1000,- Kč a náklady řízení 1000,- Kč Krajského úřadu Středočeského kraje - správní delikt nevyvěšení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle ustanovení § 10d odst.1 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Pokuta i náklady na řízení budou uhrazeny do 20.1.2018.
RM 2/02/2018 - Rada městyse Březno jako orgán obce plnící úkoly zřizovatele příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy  Březno schválil odpisový plán pro rok 2018.
RM 2/03/2018 - Rada městyse Březno jako orgán obce plnící úkoly zřizovatele příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Březno rozhodla o vrácení zůstatků Investičního fondu PO k 31.12.2017 ve výši 736.319,- Kč. Finanční prostředky budou odvedeny zpět do rozpočtu obce.
RM 2/04/2018 - Rada městyse Březno rozhodla o odměně pro členy volební komise v II. kole Prezidentské volby ve výši 500,- Kč./člen z rozpočtu městyse Březno.
RM 2/05/2018 - Rada městyse Březno rozhodla o úplatě za občerstvení na Masopust 2018, porce 35,- Kč.
RM 2/06/2018 - Rada městyse Březno rozhodla o nepřipojení ke kampani "Vlajka pro Tibet".
Rozhodnutí rady městyse ze dne 31.1.2018/č.3/2018 
RM 3/01/2018 - Rada městyse Březno rozhodla objednat u firmy Sportovní projekty Praha "Návrh studie na víceúčelovou sportovní halu ve Březně". Celkové náklady ve výši 97.000,- Kč bez DPH (117.370,- Kč včt. DPH). Bude součástí návrhu rozpočtu na rok 2018.
RM 3/02/2018 - Rada městyse Březno schvaluje finanční příspěvek pro Včelařský spolek pro MB a okolí z.s. na rok 2018 ve výši 500,- Kč. Bude součástí návrhu rozpočtu na rok 2018.
RM 3/03/2018 - Rada městyse Březno rozhodla o pokácení 2 lip na náměstí ve Březně firmou Pavel Jansík z Dlouhé Lhoty čp. 116, IČ: 1856892.
RM 3/04/2018 - Rada městyse Březno souhlasí se zřízením vjezdu přes obecní pozemky par.č. 329/15 a 1053/8 v k. ú. Březno u MB k RD p. ......par č. 333/140 v k.ú Březno u MB.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 14.2.2018/č.4/2018 
RM 4/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje cenovou nabídku od firmy CR Project s.r.o. MB ve výši 254.886,50 Kč na dokumentaci pro územní řízení (DUR), dokumentaci pro stavební povolení (DSP) na chodník směrem na Novou Telib a nasvětlení přechodů - rozšíření rozsahu (chodník se prodloužil až ke křižovatce u p.Šolce). 
Tímto se ruší nabídka z 18.2.2016 a nahrazuje novou.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 28.2.2018/č.5/2018
RM 5/01/2018 - Rada městyse Březno souhlasí se schválením účetní závěrky za rok 2017 příspěvkové organizace dle vyhlášky 220/2013 Sb.
RM 5/02/2018 - Rada městyse Březno schvaluje odvod zůstatku provozní dotace ZŠ a MŠ Březno ve výši 526.238,29 Kč.do rozpočtu městyse Březno.
RM 5/03/2018 - Rada městyse Březno schvaluje bezplatný pronájem sokolovny pro ZŠ a MŠ Březno na akci Noc s Andersenem dne 22.3.2018 od 18:30 - 20:00 hod.
RM 5/04/2018 - Rada městyse Březno schvaluje jmenování členů výběrové komise do výběrového řízení na Rekonstrukci komunikace ///280 pí. starostku B. Adamcovou a Ing. P. Horáka.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 14.3.2018/č.6/2018 
RM 6/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje uzavření smlouvy o dílo č.090318 s ak. soch. Martinem Pokorným na Restaurování sochy sv. Floriána ve Březně - I. etapa restaurování. Cena za provedení díla ve výši 301.879,- Kč včt. DPH.
RM 6/02/2018 - Rada městyse Březno souhlasí se zakoupením 50 ks. kalendářů s pohlednicí Března na rok 2019
RM 6/03/2018 - Rada městyse Březno revokuje usnesení z 14.2.2018 RM č. 4/01/2018 - revokuje cenovou nabídku od firmy CR Project s.r.o. MB ve výši 254.886.50 Kč na dokumentaci pro územní řízení (DUR), dokumentaci pro stavební povolení (DSP) chodník směrem na Novou Telib a nasvětlení přechodů - rozšíření rozsahu (chodník se prodloužil až ke křižovatce u p. Šolce). Tímto se ruší nabídka z 18.2.2016 a nahrazuje novou
RM 6/04/2018 - Rada městyse Březno schvaluje cenovou nabídku fa. CR project ve výši 254.886,50 Kč včt. DPH na dokumentaci pro územní řízení (DUR), dokumentaci pro stavební povolení (DSP) chodník a nasvětlení přechodů - rozšíření rozsahu stavby ze 184m na požadovaný rozsah, který je o cca. 547m delší. Tím se náklady na zpracování PD ve všech stupních  navyšují na celkové náklady 401.962,- Kč.