mapa

Změna velikosti písma

Vyhledat v textuRada městyse

ADAMCOVÁ Barbora          starostka
VALENTA Zbyněk               místostarosta
Ing. HORÁK Pavel
Mudr. PŘÍBRAMSKÝ Marek
Ing. SULEJ Michal

 
 
Usnesení rozhodnutí rady městyse jsou zveřejněné na webu 2 roky zpětně.
Usnesení jsou anonymizovány, aby splnili nařízení GDPR. 
Komentář - na doplnění usnesení RM se pracuje. Děkujeme za pochopení
Rozhodnutí rady městyse ze dne 3.1.2018 - č.1/2018 
RM 1/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje podání žádosti o dotaci do výše 400.000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj )MMR) - dotační titul 2 Podpora zapojení generací do komunitního života v obci Obnova a zřizování veřejné zeleně.
RM 1/02/2018 - Rada městyse Březno souhlasí s žádostí o závazné stanovisko Magistrátu MB - památkový odbor k restaurování sochy sv. Floriána.
RM 1/03/2018 - Rada městyse Březno souhlasí se zřízením vjezdu přes obecní pozemky par.č. 329/15 a 1053/8 v k. ú. Březno u MB k RD p.....par.č. 333/135 v k.ú.Březno u MB.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 17.1.2018 - č.2/2018
RM 2/01/2018 - Rada městyse Březno bere na vědomí uloženou pokutu 1000,- Kč. a náklady řízení 1000,- Kč. Krajského úřadu Středočeského kraje - správní delikt nevyvěšení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle ustanovení § 10d odst. 1 zákona č.250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech. Pokuta i náklady na řízení budou uhrazeny do 201.1.2018.
RM 2/02/2018 - Rada městyse Březno jako orgán obce plnící úkoly zřizovatele příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Březno schválil Odpisová plán pro rok 2018.
RM 2/03/2018 - Rada městyse Březno jako orgán obce plnící úkoly zřizovatele příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Březno rozhodla o vrácení zůstatku investičního fondu PO k 31.12.2017 ve výši 736.319,- Kč. Finanční prostředky budou odvedeny zpět do rozpočtu obce.
RM 2/04/2018 - Rada městyse Březno rozhodla o odměně pro členy volební komise v II. kole Prezidentské volby ve výši 500,- Kč/den z rozpočtu městyse Březno.
RM 2/05/2018 - Rada městyse Březno rozhodla o úplatě za občerstvení na Masopust 2018, porce 35,- Kč.
RM 2/06/2018 - Rada městyse Březno rozhodla o nepřipojení ke kampani "Vlajka pro Tibet".
Rozhodnutí rady městyse ze dne 31.1.2018 - č.3/2018
RM 3/01/2018 - Rada městyse Březno rozhodla objednat u firmy Sportovní projekty Praha "Návrh studie na víceúčelovou sportovní halu ve Březně". Celkové náklady ve výši 97.000,- Kč. bez DPH (117.370,- včt. DPH). Bude součástí návrhu rozpočtu na rok 2018.
RM 3/02/2018 - Rada městyse Březno schvaluje finanční příspěvek pro Včelařský spolek pro MB a okolí z.s. na rok 2018 ve výši 500,- Kč. Bude součástí návrhu rozpočtu na rok 2018.
RM 3/03/2018 - Rada městyse Březno rozhodla o pokácení 2 lip na náměstí ve Březně firmou Pavel Jansík, Dlouhá Lhota čp.116, IČO: 1856892.
RM 3/04/2018 - Rada městyse Březno souhlasí se zřízením vjezdu přez obecní pozemky par. č. 329/15 a 1053/8 v k. ú. Březno u MB k RD p...… par. č. 333/140 v k. ú. Březno u MB.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 14.2.2018 - č.4/2018 
RM 4/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje cenovou nabídku od firmy CR Project s.r.o. MB ve výši 254.886,- Kč. na dokumentaci pro územní řízení (DUR), dokumentaci pro stavební povolení (DSP) chodník směrem na Novou Telib a nasvětlení přechodů - rozšíření rozsahu (chodník se prodloužil až ke křižovatce u čp. 70). Tímto se ruší nabídka z 18.2.2016 a nahrazuje novou.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 28.2.2018 - č.5/2018
RM 5/01/2018 - Rada městyse Březno souhlasí se schválením účetní závěrky za rok 2017 příspěvkové organizace dle vyhlášky 220/2013 sb.
RM 5/02/2018 - Rada městyse Březno schvaluje odvod zůstatku provozní dotace ZŠ a MŠ Březno ve výši 526.238,- Kč. do rozpočtu městyse Březno.
RM 5/03/2018 - Rada městyse Březno schvaluje bezplatný pronájem sokolovny pro ZŠ a MŠ Březno na akci Noc s Andersenem dne 22.3.2018 od 18:30 - 20:00 hod.
RM 5/04/2018 - Rada městyse Březno schvaluje jmenování členů výběrové komise do výběrového řízení na Rekonstrukci komunikace II/280 . starostku …… a Ing...….
Rozhodnutí rady městyse ze dne 14.3.2018 - č.6/2018
RM 6/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 090318 s ak. soch. …...na Restaurování sochy sv. Floriána ve Březně - I. etapa restaurování. Cena za provedení díla ve výši 301.879,- Kč. včt. DPH.
RM 602/2018 - Rada městyse Březno souhlasí se zakoupením 50 ks. kalendářů s pohlednicí Března na rok 2019.
RM 6/03/2018 - Rada městyse Březno revokuje usnesení z 14.2.2018 RM č. 4/01/2018 - revokuje cenovou nabídku od firmy CR Project s.r.o. ve výši 254.883,50 Kč. na dokumentaci pro územní řízení (DUR), dokumentaci pro stavební povolení (DSP) chodník směrem na Novou Telib a nasvětlení přechodů - rozšíření rozsahu (chodník se prodloužil až ke křižovatce u čp. 70). Tímto se ruší nabídka z 18.2.2016 a nahrazuje novou.
RM 6/04/2018 - Rada městyse Březno schvaluje cenovou nabídku fa CR Project ve výši 254.886,50 Kč. včt. DPH na dokumentaci pro územní řízení (DUR), dokumentaci pro stavební povolení (DSP) chodník a nasvětlení přechodů - rozšíření rozsahu stavby ze 184m na požadovaný rozsah, který je o cca. 547m delší. Tím se náklady na zpracování PD ve všech stupních navyšují na celkové náklady 401.962,- Kč.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 28.3.2018 - č.7/2018
RM 7/01/2018 - Rada městyse Březno souhlasí s umístěním sídla spolku Rybářů Březno na adresu Úřadu městyse Březno čp.13.
RM 7/02/2018 - Rada městyse Březno schvaluje cenovou nabídku firmy EP Consult s.r.o. ve výši 35.000,- Kč na zadávací podlimitní řízení na Revitalizaci náměstí v Březně.
RM 7/03/2018 - Rada městyse Březno schvaluje zřízení GDPR pro Městys Březno i Základní školu od Českomoravské správy měst a obcí s.ro. za úplatu 4.000,-  za vstupní analýzu/subjekt a poplatek za služby pověřence ve výši 500,-/měsíc.
 
 
 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 23.5.2018 - č.11/2018
RM 11/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje:
1. Skartační a spisový řád městyse Březno
2. Vnitřní předpis městyse Březno - práce s osobními údaji
3. Organizační řád městyse Březno
RM 11/02/2018 - Rada městyse Březno schvaluje vlastníkům čp. 327 v k. ú. Březno Dodatek č.1 ke smlouvě o odvádění a čištění odpadních vod a užívání čerpací jímky ze dne 13.12.2017 - vypouštění dešťové vody do kanalizace prostřednictvím splachování WC. Nový vodoměr uhradí městys.
 RM 11/03/2018 - Rada městyse Březno souhlasí s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Březno od pí...…..ve výši 4.000,- Kč. účelově pro MŠ Sluníčka.
RM 11/04/2018 - Rada městyse Březno schvaluje geodetické zaměření pozemků na sběrný dvůr prostřednictvím firmy ISES.
RM 11/05/2018 - Rada městyse Březno schvaluje zakoupení 2 knížek do knihovny ke 100. výročí vzniku ČR ve výši 600,- Kč.
RM 11/06/2018 - Rada městyse Březno schvaluje RZ. Rozpočtové opatření č.2 roku 2018: Výdaje celkem 361.290,- Kč. Příjmy celkem 171.210,- Kč. Financování z minulých let 190.080,- Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č.250/2000Sb., bude zveřejněno na úřední desce.
RM 11/07/2018 - Rada městyse Březno schvaluje bezplatné zapůjčení obecních lavic obci Dlouhá Lhota na Sraz Lhot a Lehot v termínu od 5.7 do 8.7. 2018.
RM 11/08/2018 - Rada městyse Březno schvaluje zadání studie sportovní víceúčelové haly firmě Sportovní projekty spol. s.r.o. ve 2 variantách:1) varianta E - jednoúrovňové řešení(přízemí). 2) varianta F.
RM 11/09/2018 - Rada městyse Březno revokuje rozhodnutí z 14.3.2018 č. RM 6/04/2018 z důvodu usnesení zastupitelstva městyse ze dne 9.5.2018, kdy usnesením ZM 3/07/2018 schváleno zpracovat PD na chodník na Novou Telib v rozsahu od křižovatky u čp. 70 po čp. 238 v k.ú. Březno.
RM 11/10/2018 - Rada městyse Březno schvaluje celkovou nabídku na vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentaci pro stavební povolení (DSP) na vybudování chodníku od křižovatky u čp. 70 po levé straně směrem na Novou Telib k čp. 238 v k.ú. Březno ve výši 190.151,50 Kč. včt. DPH.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 6.6.2018 - č.12/2018
RM 12/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.159/18 (Zpracování studie stavebního záměru a studie potenciálu produkce odpadů k akci "Sběrný dvůr městys Březno") ve výši 15.000,- Kč bez DPH (18.150,- Kč s DPH) firmě ISES s.r.o. - doplnění geometrického zaměření lokalit na poz. par. č. 427/118 a 427/121 v k. ú. Březno u MB.
RM 12/02/2018 - Rada městyse Březno souhlasí se zřízením 3 odboček TK na poz. parcelu 125/2 v k. ú. Židněves pro budoucí napojení na ČOV z důvodu výstavby živičného povrchu. Pro realizaci odboček je nutný souhlas provozovatele TK a ČOV.
RM 12/03/2018 - Rada městyse Březno revokuje rozhodnutí RM č. 8/02/2018 - Souhlas s vybudováním kanalizační přípojky pro objekt čp. 20 z důvodu rekonstrukce silnice II/208.
RM 12/04/2018 - Rada městyse Březno schvaluje:
1) souhlas s vybudováním kanalizační přípojky pro objekt čp.20 v k. ú Březno u MB z důvodu revitalizace náměstí.
2) souhlas s vybudováním přípojky dešťové kanalizace pro objekt čp.20 v k. ú. Březno u MB.
3) souhlas s vybudováním vodovodní přípojky pro objekt čp.20 v k.ú. Březno u MB
RM 12/05/2018 - Rada městyse Březno souhlasí s Pohádkovou cestou pro děti dne 17.6.2018 v ulicích Března a povoluje vytvořit na náměstí mýdlovou pěnu pro děti a souhlasí se zapůjčením dřevěných lavic, párty stanů a zvukové aparatury.
RM 12/06/2018 - Rada městyse Březno schvaluje objednávku na instalaci zabezpečovacího systému na Úřadu městyse Březno, vybrána firma CENTR PCO s.r.o., Šmilovského 219, MB 293 01, IČ: 25090810, DIČ: CZ25090810. Cena ve výši 24.885,- Kč. s DPH.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 20.6.2018 - č13/2018
RM 13/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje pronajmout od firmy COMPAG kontejnery na tříděný odpad: 1x plast, 3x sklo, 1 x papír.
RM 13/02/2018/ - Rada městyse Březno schvaluje odměnu pí..... za dozor nad sběrným místem u zdravotního střediska. Odměna ve výši 2.000,- Kč.
RM 13/03/2018 - Rada městyse Březno schvaluje zakoupit balíček 40 ks. knih (Kniha Mladoboleslavsko z nebe 2018) + zdarma 1/2 strany prezentace o obci + překlad do AJ. Cena 399,- Kč bez DPH/1 kniha. Vydání publikace na přelomu roku 2018/2019.
RM 13/04/2018 - Rada městyse Březno souhlasí se změnou projektu před dokončením navrženou vlastníkem fary - úprava chodníku před farou za podmínek: souhlasu Policie ČR, souhlas KSÚS a souhlas investora SK.
RM 13/05/2018 - Rada městyse Březno schvaluje jednorázovou odměnu za 1 pololetí 2018 ředitelce příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Březno ve výši 1 násobku měsíčního platu.
RM 13/06/2018 - Rada městyse Březno schvaluje bezplatný pronájem výčepu a víceúčelového hřiště TJ Sokolu Březno na uspořádání 11 ročníku tenisového turnaje pro veřejnost dne 30.6.2018. 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 10.7.20189 - č.14/2018
RM 14/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje zveřejnit a vyhlásit zjednodušené podlimitní řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce "Revitalizaci náměstí ve Březně" dne 16.7.2018 na profilu zadavatele.
RM 14/02/2018 - Rada městyse Březno schvaluje RZ: Rozpočtové opatření č.4 roku 2018. Výdaje celkem - 27.000,- Kč. Příjmy celkem - 3.500,- Kč. Financování z minulých let - 23.500,- Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č. 250/2000Sb., bude zveřejněno na úřední desce.
RM 14/03/2018 - Rada městyse Březno schvaluje Návrh na vyřazení dokumentů OÚ Březno a Stavebního úřadu z let 1969 - 2012 s uplynulou skartační lhůtou.
RM 14/04/2018 - Rada městyse Březno schvaluje zakoupení doplňku ke CODEXISu, a to k monitoru ochrany osobních údajů. Jednorázový poplatek 9.900,- Kč bez DPH.
RM 14/05/2018 - Rada městyse Březno rozhodla v souladu s vydanou OZV č.1/2013 o navýšení místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu na trojnásobek ve výši 7.200,- Kč. - poplatníci Březno čp.....
Rozhodnutí tady městyse ze dne 25.7.2018 - č.15/2018
RM 15/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje nabídku firmy SPF Group s.r.o. na zpracování zadávací dokumentace a organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavebního díla "Rozšíření a intenzifikace čistírny odpadních vod Březno - Židněves" v rámci projektu OPŽP2014+. Cena ve výši 340.000,- Kč bez DPH.
RM 15/02/2018 - Rada městyse Březno schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí služby Hlášení rozhlasu.cz a dalších přídavných modulů s firmou URBITECH.s.ro.
RM 15/03/2018 Rada městyse Březno schvaluje změnu rozpisu rozpočtu. Změny rozpisu rozpočtuč.3 - pouze přesun mezi jednotlivými položkami a paragrafy oproti schválenému rozpočtu. Rozpočet zůstává nadále schodkový.
Rozhodnutí tady městyse ze dne 6.8.2018 - č.16/2018 
/M 16/01/2018 - Rada městyse Březno vzala na vědomí výsledky zadávacího řízení  - "Revitalizace náměstí ve Březně" veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., s přihlédnutím k závěrům hodnotící komise.
RM 16/02/2018 - Rada městyse Březno rozhodla o přidělení veřejné zakázky firmě H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 25636332, DIČ CZ25636332, právní forma společnost s ručením omezeným - zakázka "Revitalizace náměstí ve Březně" v celkové výši bez DPH 21.275.229,25 Kč - veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení v rozsahu dle zákona č.134/2016., s přihlédnutím k závěrům hodnotící komise.
RM 16/03/2018 - Pokládka vedení pro veřejné osvětlení - "Zprovoznění havarijního stavu veřejného osvětlení a jeho rozvětvení v obci" . Zakázka přidělena firmě Silnice a mosty Česká Lípa se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ 25018094 DIČ CZ25018094. Výjimka ze směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu. Nabídka ve výši 1.719.420,- Kč. bez DPH, 2.080.500,- Kč. včetně DPH.
RM 16/04/2018 - Stanovení platu nová pracovní pozice referent Stavebního úřadu od 1.1.2019 a vedoucí Stavebního úřadu od 1.4.2019. Výše osobního ohodnocení ve výši 35% a 45%.
RM 16/05/2018 - Rozpočtové opatření č.5/20,18 zvýšení výdajů a financování o 7.300,- Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový.
RM 16/06/2018 - Posílení sběrných míst "Podolec" o 2 nádoby 1000l (plast a papír). Svatováclavská ul. 1 nádoba 1000l (papír). Pronájem od firmy Compag.
Rozhodnutí tady městyse ze dne 22.8.2018 - č.17/2018  
RM 17/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje Smlouvu o provádění servisních prohlídek motorového vozidla Scania Czech Republic s.r.o., se sídlem Sobínská 186, 52190 Chrášťany\, IČ: 61251186 za celkovou cenu 98.850,- Kč bez DPH, 119.609,- Kč včt. DPH. Doba platnosti smlouvy od 1.9.2018 - 30.8.2023.
RM 17/02/2018 - Rada městyse Březno schvaluje zažádat o zařazení opravy krajské komunikace č.III/2801 ve Březně dom plánu oprav střediska KSÚS Mnichovo Hradiště.
RM 17/03/2018 - Rada městyse Březno schvaluje RZ: Rozpočtové opatření č.6 roku 2018. Výdaje celkem - 60.800,- Kč. Příjmy celkem- 20.800,- Kč. Financování z minulých let - 40.000,- Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č.250/2000Sb., bude zveřejněno na úřední desce.
RM 17/04/2018 - Rada městyse Březno schvaluje poskytnutí slevy na nájemném nájemci prostor v 1. NP budovy čp.182, společnosti BRM Kafe , s.r.o., se sídlem Kolomuty 85, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 05929369, a to ve výši 2.000,- Kč měsíčně na dobu 12 týdnů, počínaje dnem 20.8.2018.
RM 17/05/2018 - Rada městyse Březno schvaluje zakoupit nové vchodové dveře do hasičské zbrojnice ve Březně.
Rozhodnutí tady městyse ze dne 5.9.2018 - č.18/2018 
RM 18/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl v celkové výši 9.676,- Kč za rok 2018 (OSA+INTEGRAM).
RM 18/02/2018 - Rada městyse Březno schvaluje prodej recyklátu obcím Kobylnice a Dlouhá Lhota v požadovaném množství za cenu 50,- Kč/t.
RM 18/03/2018 - Rada městyse Březno schvaluje rozpis využití sokolovny na dobu od 1.9. do 31.12.2018.
RM 18/04/2018 - Rada městyse Březno schvaluje RZ: Rozpočtové opatření č.7 roku 2018.Výdaje celkem:-4.039.900,- Kč. Příjmy celkem: 84.331,- Kč. Snížení financování z minulých let o 4.124.231,- Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č.250/2000Sb., bude zveřejněno na úřední desce.
RM 18/05/2018 - Rada městyse Březno schvaluje PC Florbalové akademii MB pronájem sokolovny ve Březně pro hraní florbalu žáků a žákyň ve výši 150,-Kč/hod.
RM 18/06/2018 - Rada městyse Březno schvaluje obnovu barokního oplocení zámku ve Březně, vlastníku nemovitosti, zařadit do programu záchrany architektonického dědictví ČR na rok 2019.
RM 18/07/2018 - Rada městyse Březno schvaluje jako zřizovatel ZŠ a MŠ Březno rozpočtové změny ve výši 144.500,-Kč. - pouze přesun položek a navýšení finančního rámce o 100.000,- Kč. ZŠ a MŠ Březno ve volebním mezidobí.
RM 18/08/2018 - Rada městyse Březno rozhoduje o výzvě ke stanovení priorit Rozpočtu PO Z3 a MŠ Březno k financování v roce 2019.
RM 18/09/2018 - Rada městyse Březno schvaluje zřídit novou záložku pro inzerci na webu obce (pracovní nabídky, svozová doprava).
RM 18/10/2018 - Rada městyse Březno souhlasí se "Závěrečným dokumentem MAP" (místní akční plánování) v ORP Mladá Boleslav. 
Rozhodnutí tady městyse ze dne 20.9.2018 - č.19/2018  
RM 19/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín Smlouvu č: Z_S14_12_820066890 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie ve výši 117.839,- Kč bez DPH, 142.585,20 Kč. včt. DPH.
RM 19/02/2018 - Rada městyse Březno schvaluje prodejní cenu za použitou zámkovou dlažbu - 50 Kč/m2. Prodejní cena obrusu - 20,-Kč./0,5t.
RM 19/03/2018 - Rada městyse Březno schvaluje RZ: Rozpočtové opatření č.8 roku 2018: Výdaje celkem - 14.500,- Kč. Zvýšení financování z minulých let o 14.500,- Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č. 250/2000Sb., bude zveřejněno na úřední desce.
RM 19/04/2018 - Rada městyse Březno schvaluje bezplatný pronájem sokolovny a venkovních prostor pro veřejnou akci "Sousedské posezení".
Rozhodnutí tady městyse ze dne 3.10.2018 - č.20/2018
RM 20/010/2018 - Rada městyse Březno schvaluje zplnomocnění firmy iora legal, advokátní kancelář s.r.o. ve všech právních věcech týkajících se veřejné zakázky pro zjednodušené podlimitní řízení na "Rozšíření a intenzifikaci čistírny odpadních vod Březno - Židněves" a zároveň zpracovatel zadávací dokumentace, včetně návrhu smlouvy.
RM 20/02/2018 - Rada městyse Březno schvaluje vyhlášení veřejné zakázky pro zjednodušené podlimitní řízení na "Rozšíření a intenzifikace čistírny odpadních vod Březno - Židněves" formou elektronického nástroje na Tenderarena.cz registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/17_071/0007250.
RM 20/03/2018 -  Rada městyse Březno schvaluje opravu schodů před Úřadem městyse Březno.
RM 20/04/2018 - Rada městyse Březno souhlasí se stanovením příplatku pro Mgr...…… - ředitelku ZŠ a MŠ Březno - stanovení příplatku za vedení ve výši 42% z tarifního platu na dobu určitou do 31.10.2019. Osobní příplatek stanoven na  dobu určitou do 31.10.2019 beze změny..
RM 20/05/2018 - Rada městyse Březno schvaluje RZ. Rozpočtové opatření č.9 roku 2018. Výdaje celkem 284.832,- Kč. Příjmy celkem 60.500,- Kč. Zvýšení financování z minulých let o 224.332,- Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č.250/2000Sb., bude zveřejněno na úřední desce .
Rozhodnutí tady městyse ze dne 17.10.2018 - č.21/2018
RM 21/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje výběrové řízení na "Dodávku MALOTRAKTORU" včetně pracovních strojů dle technické specifikace (zametač, šípová radlice, válcový samonakládací sypač) pro Městys Březno - zakázka malého rozsahu, zadána podle §27 zákona č.134/2016+ Sb., o zadávaní veřejných zakázek.
RM 21/02/2018 - Rada městyse Březno schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o pronájmu sokolovny ve Březně PC Florbalové akademii MB - rozšíření hrací doby za stejných podmínek.
RM 21/03/2018 - Rada městyse Březno schvaluje RZ: Rozpočtové opatření č.10 roku 2018. Výdaje celkem 66.100,- Kč. Příjmy celkem 44.500,- Kč. Zvýšení financování z minulých let o 21.600,- Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č.250/2000 Sb., bude zveřejněn na úřední desce.
RM 21/041/2018 - Rada městyse Březno schvaluje uzavřít s firmou H-IMTES s.r.o. MB, IČ: 256 36 332, DIČ: CZ256 36 332, Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo "Oprava místních komunikací, Březno". Navýšení ceny o 86.251,49 Kč bez DPH (včetně DPH 104.364,30).
RM 21/05/2018 - Rada městyse Březno neschválila finanční dar STATIMU z.s. pro zřízení nového babyboxu ve Slaném, mimo okres MB na dary nepřispíváme.
Rozhodnutí tady městyse ze dne 2.11.2018 - č.22/2018 
RM 22/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje pronájem sokolovny SK Židněves v období od 1.12.2018 do 10.3.2018 na 1hod/týdně v pondělí od 15:00 hod do 16:00 hod. Cena 120,- Kč/1hod.
RM 22/02/20108 - Rada městyse Březno souhlasí s vyřazením člena JSDHO Březno p........ z výjezdové jednotky JSDHO Březno.
RM 22/03/20108 - Rada městyse Březno schvaluje zakázku malého rozsahu na "Dodávku malotraktoru" včetně pracovních strojů dle technické specifikace. Vybrána byla firma AB-PROFI s.r.o., IČ: 25919199, DIČ: CZ2519199, právní forma: společnost s ručením omezeným, sídlo Koněvova 199, 506 01 Jičín. Cena ve výši 869.990,- bez DPH, .052.688,- Včetně DPH. Předpokládaný termín ukončení realizace nejpozději do 31.12.2019.
RM 22/04/2018 - Rada městyse Březno schvaluje souhlas s prodloužením termínu firmě SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa na dokončení stavby "II/280 Březno, rekonstrukce " č. sml. objednatele: SM 2018001, č.sml. dodavatele 118029/SaM/CL/2018 do 17.12.2018.
Rozhodnutí tady městyse ze dne 13.11.2018 - č.23/2018 
RM 23/01/2018 - Rada městyse Březno schvaluje pokácení stromu - borovice na par.č.61/1 v k. ú. Březno, vlastník pozemku Městys Březno , z důvodu stavebních úprav v rámci rekonstrukce komunikace II/280.
RM 23/02/2018 - Rada městyse Březno souhlasí s pověřením členů pro komunikaci s Městysem Březno pro vyúčtování PHM pánové..............
RM 23/03/2018 - Rada městyse Březno schvaluje prodloužení poskytnutí slevy na nájemném nájemci prostor v 1.NP budpvy čp. 182, společnosti BRM kafe, s.r.o. se sídlem Kolomuty 85, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 05929369, a to ve výši 2.000,- Kč. měsíčně až do doby ukončení rekonstrukce komunikace II/280 a to do 17.12.,2018.
RM 23/04/20108 - Rada městyse Březno schvaluje RZ: Rozpočtové opatření č.11 roku 2018: Výdaje celkem -65.000,- Kč. Příjmy celkem 53.000,- Kč. Snížení financování z minulých let o 130.000,- Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č.250/2000Sb., bude zveřejněno na úřední desce.
Rozhodnutí tady městyse ze dne 28.11.2018 - č.24/2018
RM 24/01/2018 - Rada městyse Březno rozhodla o přidělení veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „ČOV Březno“. Vybraný účastník s nejnižší nabídkovou cenou, který splnil veškeré podmínky účasti v předmětném zadávacím řízení je společnost EKOSYSTÉM spol. s.r.o., IČO: 44851804, sídlo: Na Radosti 184/59, 15521 Praha 5 – Zličín. Nabídková cena vybraného účastníka činí 24.294.2015,84,-Kč bez DPH.
RM 24/02/2018 – Rada Městyse Březno souhlasí s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Březno od p. Libora Vitmajera ve výši 8.416,-Kč pro ZŠ a MŠ Březno.
RM 24/03/2018 – Rada Městyse Březno schvaluje Střednědobý výhled příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Březno na období 2020 – 2021.
RM 24/04/2018 – Rada Městyse Březno schvaluje  odměny pedagogům na adventní neděli – učitelkám v MŠ, ŠD, ZŠ ve výši 600,-Kč/os. formou Dohody o provedení práce v období 12/2018.
RM 24/05/2018 – Rada Městyse Březno schvaluje Plán inventur na rok 2018 a jmenuje inventarizační komisi k 31.12.2018.
Hlavní inventarizační komise:
Úřad městyse Březno: p. Adamcová Barbora, p. Zbyněk Valenta, p. Jaroslav Hruška
Dílčí inventarizační komise:
Úřad městyse Březno – p. Zbyněk Valenta, p. Dana Titlbachová, p. Barbora Janošová
Požární ochrana – p. Václav Horák, p. Zdeněk Jonáš, p. Pravoslav Svárovský
TJ Sokol – p. Josef Bejr, p. Vladimír Konopka, Mgr. Petr Pacholátko, p. Zbyněk Valenta
Zdravotní středisko – p. Jaroslav Hruška, MUDr. Radmila Hrušková, p. Dana Šťastná
Prodejny – p. Jaroslav Hruška, . Zbyněk Valenta, p. Barbora Janošová
RM 24/06/2018 – Rada městyse Březno souhlasí s pronájmem sokolovny Sokolu Březno, z.s. na pořádání veřejného Silvestrovského turnaje v malé kopané dne 31.12.2018.  Cena pronájmu 150 Kč/hod.
RM 24/07/2018Rada městyse Březno schvaluje jednorázovou  mimořádnou odměnu za celý rok 2018 p. Mgr. ......... ředitelce příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Březno ve výši 2,5 násobku meziročně zvýšeného měsíčního platu. V období 12/2018 bude vyplacena odměna ponížena o již vyplacenou odměnu v období 6/2018.
Rozhodnutí tady městyse ze dne 12.12.2018 - č.25/2018 
RM 25/01/2018 – Rada městyse Března schválila Dodatek č.1 k SoD „Pokládka vedení pro veřejné osvětlení“ ze dne 17.8.2018 uzavřenou s firmou SaM Silnice a Mosty a.s. Česká Lípa ve výši 195.633 včetně DPH (161.680,-bez DPH).
RM 25/02/2018 – Rada městyse Března schválila vybudování bezbariérového přístupu do ordinace pro dospělé ve zdravotním středisku (ve výši 50.000,-Kč bez DPH) firmě SaM Silnice a mosty Česká Lípa.
RM 25/03/2018 – Rada Městyse Březno souhlasí s přijetím daru ve výši 70.000,-Kč od Nadace Agrofert, se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, p.s.č. 149 00, IČO: 24188581 pro Městys Březno pro JSDHO Březno na pořízení zásahových obleků.
RM 25/04/2018 – Rada Městyse Březno souhlasí s přepadem z domovní čistírny u RD č.e. 88 v k.ú. Dolánky a zatrubněním do přilehlé vodoteče na p.p. 486/7 v k.ú. Dolánky, která je ve vlastnictví Městyse Březno.
RM 25/05/2018 – Rada Městyse Březno schvaluje náhradníka do inventarizační komise na rok 2018 za p. Hrušku a to p. Steinerovou Olgu.
RM 25/06/2018 –  Rada městyse Březno souhlasí s pořádáním VI. Ročníku SPRING RC rally Březno dne 6.4.2019 na spodním hřišti u sokolovny. Pronájem ve výši 600,-Kč.
RM 25/07/2018 – Rada městyse Březno zřizuje tyto komise Rady s účinností od 1.1.2019:
Kulturní komise: Předseda: Liana Chumlenová, člen: Mgr. Pavlína Příbramská, Josef Duška, David Štěpánek, Václav Horák
Sportovní komise: Předseda: Josef Bejr, člen: Radek Plavnický, Ing. Luboš Chumlen, Petr Kojzar, Ing. Tomáš Vaněk
Komise stavební a životní prostředí: Předseda: Ing. Pavel Horák, člen: Ing. Ondřej Kočí, Zdeněk Švejda, Jiří Pavelka, Blanka Prosová
Komise sociálně občanské záležitosti Předseda: Dipl. um. Zdeňka Nečesaná, člen: Anna Podobská, Eva Netušilová, Jiřina Chumlenová, Květoslava Knotková
RM 25/08/2018 – Rada městyse Březno schvaluje Statut komisí : Statut sociálně-občanské komise rady městyse Březno, Statut sportovní komise rady městyse Březno, Statut stavební-životní prostředí komise rady městyse Březno, Statut kulturní komise rady městyse Březno.
RM 25/09/2018 – Rada městyse Březno schvaluje finanční odměny:
a) pro předsedy komisí, kteří nejsou zastupitelé: 400,-Kč/měsíc s účinností od 1.1.2019
b) pro členy komisí, kteří nejsou zastupitelé: 200,-Kč/měsíc s účinností od 1.1.2019
RM 25/10/2018 – Rada městyse Březno schvaluje Směrnici pro přijímání a vyřizování petic a stížností s účinností od 1.1.2019
RM 25/11/2018 – Rada městyse Březno schvaluje finanční odměnu ve výši 1.500,-Kč paní Evě Netušilové za činnost gratulace jubilantů za rok 2018.
RM 25/12/2018 – Rada městyse Březno schvaluje Upravený Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Březno na rok 2019.
RM 25/13/2018 – Rada městyse Březno schvaluje RZ: Rozpočtové opatření č.13 roku 2018: Výdaje celkem: 299.500,-Kč. Příjmy celkem -115.100,-Kč. Zvýšení financování z minulých let o 184.400,-Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č.250/2000Sb., bude zveřejněno na úřední desce.
 
Rozhodnutí tady městyse ze dne 19.12.2018 - č.26/2018 
RM 26/01/2018 – Rada městyse Března schválila Rozpočet příspěvkové organizace Základní škole a Mateřské škole Březno na rok 2019
RM 26/02/2018 – Rada městyse Březno schvaluje RZ: Rozpočtové opatření č.14 roku 2018: Výdaje celkem - 195.633,-Kč. Příjmy - 0,-Kč. Zvýšení financování z minulých let o 195.633,-Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č. 250/2000Sb., bude zveřejněno na úřední desce.
RM 26/03/2018 – Rada městyse Března schválila Smlouvu o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 18­_SOP_01_4121478889, odběrné místo par.č.52 v k.ú. Březno (budoucí hasičárna).
 
 
 
Rozhodnutí tady městyse ze dne 3.1.2019 - č.1/2019
RM 1/01/2019 – Rada městyse Březno schvaluje RZ: Rozpočtové opatření č. 1 roku 2019: Výdaje celkem: 140.300,-Kč. Příjmy: 0,-Kč. Zvýšení financování z minulých let o 140.300,-Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č.250/2000 Sb. bude zveřejněno na úřední desce.
RM 1/02/2019 – Rada Městyse Březno schvaluje zapsat sokolovnu a víceúčelové hřiště do rejstříku sportovních zařízení.
RM 1/03/2019 – Rada Městyse Březno souhlasí s povolení vjezdu k RD na pozemku par.č. 452/5 v k.ú. Březno u MB přes pozemek ve vlastnictví městyse Březno par.č. 463/36 v k.ú. Březno u MB. Povoluje snížení obrubníku z důvodu vjezdu. Vlastník RD provede úpravy na vlastní náklady.
RM 1/04/2019 – Rada Městyse Březno souhlasí s  povolením omezení provozu na silnici pozemek 1039/2 v k.ú. Březno u MB a s povolením zásahu do silnice vlastníku RD čp. 4 ve Březně z důvodu odvlhčení domu. Uzavřít smlouvu o právu provést stavbu.
RM 1/05/2019 – Rada Městyse Březno souhlasí s umístěním stavby garáže ( vlastník majitel  RD čp. 279 ve Březně) na pozemku ve vlastnictví městyse Březno par.č. 463/114 o výměře 1 m2 v k.ú. Březno u MB.
RM 1/06/2019 – Rada městyse Březno schválila pozastavit zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Podzemní kontejnery“, která měla být podána v 2/2019.
RM 1/07/2019 – Rada městyse Březno schvaluje Vyhlášení výběrového řízení  na technický dozor a koordinátor BOZP na ČOV Březno – Židněves – veřejná zakázka malého rozsahu.
RM 1/08/2019 – Rada městyse Březno jmenuje výběrovou komisi pro výběrové řízení  na technický dozor a koordinátora BOZP na ČOV Březno - Židněves: 5 členů Rady městyse.
RM 1/09/2019 - Rada městyse Březno schvaluje autorský dozor na ČOV ve výši 385.200,-Kč bez DPH firmě D plus projektová a inženýrská a.s., Praha 8.
RM 1/10/2019 - Rada městyse Březno schvaluje pokladní limit do výše 50.000,-Kč.
 
 
Rozhodnutí tady městyse ze dne 17.1.2019 - č.2/2019 
RM 2/01/2019 – Rada městyse Březno rozhodla o přidělení  veřejné zakázky malého rozsahu na TDS a koordinátora BOZP na „ČOV Březno“ firmě INGENIRING KRKONOŠE a.s. se sídlem Horská 34, 541 01 Trutnov, IČ: 27472493, DIČ: CZ27472493 ve výši 387.000,-Kč bez DPH, včetně DPH 468.70,-Kč.
RM 2/02/2019 – Rada městyse Březno schvaluje finanční dar ve výši 3.000,-Kč na rok 2019 pro Knihovnu MB.
RM 2/03/2019 – Rada městyse Březno schvaluje spoluúčast ve výši 2.500,-Kč k pojistné události č. 4184047270.
RM 2/04/2019 – Rada městyse Březno souhlasí s uskutečněním akce 90 let oslav baráčnické obce pro Březno a okolí na náměstí ve Březně dne 11.5.2019 a pronájmem sokolovny na večerní zábavu ve výši 1.500,-Kč.
RM 2/05/2019 – Rada městyse Březno souhlasí se zakoupením 25 ks kalendářů s pohlednicí Března na rok 2020.
RM 2/06/2019 – Rada městyse Březno schvaluje zpracování Pasportu komunikací pro Březno a Dolánky.
RM 2/07/2019 - Rada městyse Březno schvaluje zakoupení benzínové sekačky G 44 PK ve výši 5.290,-Kč pro úpravu VZ v obci.
RM 2/08/2019 – Rada městyse Březno schvaluje pokácení stromů: 6 ks jasan, 1 ks lípa na par.č. 1043/2 v k.ú. Březno u MB, vlastník pozemku Městys Březno. Stromy jsou přerostlé, riziko větví padajících na místní cestu, hrozí úraz osob.
 
 
Rozhodnutí tady městyse ze dne 30.1.2019 - č.3/2019  
RM 3/01/2019 – Rada městyse Březno schválila uzavřít s firmou DELTA NET s.r.o. Ptácká č.e.1, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 29018536, DIČ:CZ2901836 Smlouvu o poskytnutí servisních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií ve správě počítačové sítě, jednotlivých počítačů, softwaru pro Městys Březno. Rozsah služby 2 hodiny 2x měsíčně paušál 4.130,-Kč bez DPH, včetně DPH 4.997,-Kč. Hodinová sazba víceprací 300,-Kč. Doprava 8,-Kč/km.
RM 3/02/2019 – Rada městyse Březno jako orgán obce plnící úkoly zřizovatele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Březno schválil Odpisový plán pro rok 2019.
RM 3/03/2019 – Rada městyse Březno souhlasí s výkopovými pracemi v komunikaci u čp.140 z důvodu připojení nemovitosti, budované na pozemku 140/18 v k.ú. Březno na kanalizační řád.
RM 3/04/2019 – Rada městyse Březno schvaluje finanční příspěvek pro Včelařský spolek pro MB a okolí z.s. na rok 2019 ve výši 500,-Kč.
RM 3/05/2019 – Rada městyse Březno schvaluje uzavřít  Smlouvu o poskytování odborných služeb č.110782/2019 s firmou AXIOM  engineering s.r.o.,  Pernerova 168, Pardubice 53002, IČ : 28855230 DIČ : CZ28855230 za cenu ve výši 84.000,-Kč bez DPH.
RM 3/06/2019 – Rada městyse Březno schvaluje RZ: Rozpočtové opatření č.3 roku 2019: Výdaje celkem: 64.000,-Kč. Příjmy celkem: 64.000,-Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č. 250/2000 Sb., bude zveřejněno na úřední desce.
RM 3/07/2019 - Rada městyse Březno schvaluje zakoupení kompostéru pro č.e. 89 v Dolánkách, pokud bude mít žadatel zájem o toto řešení.
RM 3/08/2019 - Rada městyse Březno souhlasí s výpovědí dohodou firmě Jana Adamce k 31.1.2019 -  Smlouvy o dílo na zabezpečení IT pro Městys Březno.

 

Rozhodnutí tady městyse ze dne 7.2.2019 - č.4/2019 
RM 4/01/2019 – Rada městyse Březno schválila vypracování projektové dokumentace na výstavbu víceúčelového hřiště a víceúčelové haly (2 projekty) ve Březně. Projektové dokumentace zpracuje firma Sportovní projekty spol. s.r.o. Praha.
RM 4/02/2019 – Rada městyse Březno schválila zakoupit 1 ks oboustranného infopanelu atypického rozměru, který bude umístěn na autobusové zastávce u pohostinství.

 
Rozhodnutí tady městyse ze dne 13.2.2019 - č.5/2019 
RM 5/01/2019 – Rada městyse Březno schvaluje RO: Rozpočtové opatření č. 4 roku 2019: Výdaje celkem: 20.000 Kč. Příjmy: 20.000 Kč. Zvýšení financování z minulých let: 0 Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č.250/2000 Sb. bude zveřejněno na úřední desce.
RM 5/02/2019 – Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu na instalaci OFFICE 365 firma O2 – licence pro 5 PC měsíční pronájem ve výši 289 Kč bez DPH. 
RM 5/03/2019  Pojištění strojů a nástavby k malotraktoru dle nabídky Kooperativy – pojištění strojů varianta: pojistná  částka 280.000 Kč, roční pojištění 6.440 Kč.
RM 5/04/2019 – Souhlas s přijetím daru pro ZŠ a MŠ Březno ve výši 4.000 Kč pro MŠ Sluníčka a 3.719 Kč pro MŠ(hodnota PC).