mapa

Změna velikosti písma

Vyhledat v textuRada městyse

ADAMCOVÁ Barbora          starostka
VALENTA Zbyněk               místostarosta
Ing. HORÁK Pavel
Mudr. PŘÍBRAMSKÝ Marek
Ing. SULEJ Michal

 
 
Usnesení rozhodnutí rady městyse jsou zveřejněné na webu 2 roky zpětně.
Usnesení jsou anonymizovány, aby splnili nařízení GDPR.
 
Rozhodnutí tady městyse ze dne 3.1.2019 - č.1/2019
RM 1/01/2019 – Rada městyse Březno schvaluje RZ: Rozpočtové opatření č. 1 roku 2019: Výdaje celkem: 140.300,-Kč. Příjmy: 0,-Kč. Zvýšení financování z minulých let o 140.300,-Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č.250/2000 Sb. bude zveřejněno na úřední desce.
RM 1/02/2019 – Rada Městyse Březno schvaluje zapsat sokolovnu a víceúčelové hřiště do rejstříku sportovních zařízení.
RM 1/03/2019 – Rada Městyse Březno souhlasí s povolení vjezdu k RD na pozemku par.č. 452/5 v k.ú. Březno u MB přes pozemek ve vlastnictví městyse Březno par.č. 463/36 v k.ú. Březno u MB. Povoluje snížení obrubníku z důvodu vjezdu. Vlastník RD provede úpravy na vlastní náklady.
RM 1/04/2019 – Rada Městyse Březno souhlasí s  povolením omezení provozu na silnici pozemek 1039/2 v k.ú. Březno u MB a s povolením zásahu do silnice vlastníku RD čp. 4 ve Březně z důvodu odvlhčení domu. Uzavřít smlouvu o právu provést stavbu.
RM 1/05/2019 – Rada Městyse Březno souhlasí s umístěním stavby garáže ( vlastník majitel  RD čp. 279 ve Březně) na pozemku ve vlastnictví městyse Březno par.č. 463/114 o výměře 1 m2 v k.ú. Březno u MB.
RM 1/06/2019 – Rada městyse Březno schválila pozastavit zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Podzemní kontejnery“, která měla být podána v 2/2019.
RM 1/07/2019 – Rada městyse Březno schvaluje Vyhlášení výběrového řízení  na technický dozor a koordinátor BOZP na ČOV Březno – Židněves – veřejná zakázka malého rozsahu.
RM 1/08/2019 – Rada městyse Březno jmenuje výběrovou komisi pro výběrové řízení  na technický dozor a koordinátora BOZP na ČOV Březno - Židněves: 5 členů Rady městyse.
RM 1/09/2019 - Rada městyse Březno schvaluje autorský dozor na ČOV ve výši 385.200,-Kč bez DPH firmě D plus projektová a inženýrská a.s., Praha 8.
RM 1/10/2019 - Rada městyse Březno schvaluje pokladní limit do výše 50.000,-Kč.
 
 
Rozhodnutí tady městyse ze dne 17.1.2019 - č.2/2019 
RM 2/01/2019 – Rada městyse Březno rozhodla o přidělení  veřejné zakázky malého rozsahu na TDS a koordinátora BOZP na „ČOV Březno“ firmě INGENIRING KRKONOŠE a.s. se sídlem Horská 34, 541 01 Trutnov, IČ: 27472493, DIČ: CZ27472493 ve výši 387.000,-Kč bez DPH, včetně DPH 468.270,-Kč.
RM 2/02/2019 – Rada městyse Březno schvaluje finanční dar ve výši 3.000,-Kč na rok 2019 pro Knihovnu MB.
RM 2/03/2019 – Rada městyse Březno schvaluje spoluúčast ve výši 2.500,-Kč k pojistné události č. 4184047270.
RM 2/04/2019 – Rada městyse Březno souhlasí s uskutečněním akce 90 let oslav baráčnické obce pro Březno a okolí na náměstí ve Březně dne 11.5.2019 a pronájmem sokolovny na večerní zábavu ve výši 1.500,-Kč.
RM 2/05/2019 – Rada městyse Březno souhlasí se zakoupením 25 ks kalendářů s pohlednicí Března na rok 2020.
RM 2/06/2019 – Rada městyse Březno schvaluje zpracování Pasportu komunikací pro Březno a Dolánky.
RM 2/07/2019 - Rada městyse Březno schvaluje zakoupení benzínové sekačky G 44 PK ve výši 5.290,-Kč pro úpravu VZ v obci.
RM 2/08/2019 – Rada městyse Březno schvaluje pokácení stromů: 6 ks jasan, 1 ks lípa na par.č. 1043/2 v k.ú. Březno u MB, vlastník pozemku Městys Březno. Stromy jsou přerostlé, riziko větví padajících na místní cestu, hrozí úraz osob.
 
 
Rozhodnutí tady městyse ze dne 30.1.2019 - č.3/2019  
RM 3/01/2019 – Rada městyse Březno schválila uzavřít s firmou DELTA NET s.r.o. Ptácká č.e.1, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 29018536, DIČ:CZ2901836 Smlouvu o poskytnutí servisních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií ve správě počítačové sítě, jednotlivých počítačů, softwaru pro Městys Březno. Rozsah služby 2 hodiny 2x měsíčně paušál 4.130,-Kč bez DPH, včetně DPH 4.997,-Kč. Hodinová sazba víceprací 300,-Kč. Doprava 8,-Kč/km.
RM 3/02/2019 – Rada městyse Březno jako orgán obce plnící úkoly zřizovatele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Březno schválil Odpisový plán pro rok 2019.
RM 3/03/2019 – Rada městyse Březno souhlasí s výkopovými pracemi v komunikaci u čp.140 z důvodu připojení nemovitosti, budované na pozemku 140/18 v k.ú. Březno na kanalizační řád.
RM 3/04/2019 – Rada městyse Březno schvaluje finanční příspěvek pro Včelařský spolek pro MB a okolí z.s. na rok 2019 ve výši 500,-Kč.
RM 3/05/2019 – Rada městyse Březno schvaluje uzavřít  Smlouvu o poskytování odborných služeb č.110782/2019 s firmou AXIOM  engineering s.r.o.,  Pernerova 168, Pardubice 53002, IČ : 28855230 DIČ : CZ28855230 za cenu ve výši 84.000,-Kč bez DPH.
RM 3/06/2019 – Rada městyse Březno schvaluje RZ: Rozpočtové opatření č.3 roku 2019: Výdaje celkem: 64.000,-Kč. Příjmy celkem: 64.000,-Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č. 250/2000 Sb., bude zveřejněno na úřední desce.
RM 3/07/2019 - Rada městyse Březno schvaluje zakoupení kompostéru pro č.e. 89 v Dolánkách, pokud bude mít žadatel zájem o toto řešení.
RM 3/08/2019 - Rada městyse Březno souhlasí s výpovědí dohodou firmě Jana Adamce k 31.1.2019 -  Smlouvy o dílo na zabezpečení IT pro Městys Březno.


Rozhodnutí tady městyse ze dne 7.2.2019 -
č.4/2019 
RM 4/01/2019 – Rada městyse Březno schválila vypracování projektové dokumentace na výstavbu víceúčelového hřiště a víceúčelové haly (2 projekty) ve Březně. Projektové dokumentace zpracuje firma Sportovní projekty spol. s.r.o. Praha.
RM 4/02/2019 – Rada městyse Březno schválila zakoupit 1 ks oboustranného infopanelu atypického rozměru, který bude umístěn na autobusové zastávce u pohostinství.

 
Rozhodnutí tady městyse ze dne 13.2.2019 - č.5/2019 
RM 5/01/2019 – Rada městyse Březno schvaluje RO: Rozpočtové opatření č. 4 roku 2019: Výdaje celkem: 20.000 Kč. Příjmy: 20.000 Kč. Zvýšení financování z minulých let: 0 Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový. Dle zákona č.250/2000 Sb. bude zveřejněno na úřední desce.
RM 5/02/2019 – Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu na instalaci OFFICE 365 firma O2 – licence pro 5 PC měsíční pronájem ve výši 289 Kč bez DPH. 
RM 5/03/2019  Pojištění strojů a nástavby k malotraktoru dle nabídky Kooperativy – pojištění strojů varianta: pojistná  částka 280.000 Kč, roční pojištění 6.440 Kč.
RM 5/04/2019 – Souhlas s přijetím daru pro ZŠ a MŠ Březno ve výši 4.000 Kč pro MŠ Sluníčka a 3.719 Kč pro MŠ(hodnota PC).